Deans

Tsung-Ming Tu

(1945.12-1947.3;1948.7-1953.7)

L.C. Yen

(1947.4-1948.6)

Huo-Yao Wei

(1953.8-1972.7)

​Chen-Yuan Lee

(1972.8-1978.7)

Ming-Tsung Peng

(1978.8-1983.7)

Sze-Piao Yang

(1983.8-1985.7)

Czau-Siung Yang

(1985.8-1987.7)

​Po-Chao Huang

(1987.8-1991.7)

​Wei-Jao Chen

(1991.8-1993.6)

Kue-Hsiung Hsieh

(1993.11-1994.7)

Bor-Shen Hsieh

(1995.8-2001.7)

Ding-Shinn Chen

(2001.8-2007.7)

Pan-Chyr Yang

(2007.8-2013.7)

Shan-Chwen Chang

(2013.8 ~)